وزیر امور خارجه – کلیه مزایای اجتماعی که به موقع در قرقیزستان پرداخت می شود

وزیر امور خارجه – کلیه مزایای اجتماعی که به موقع در قرقیزستان پرداخت می شود

Tainynews – 490،000 شهروند در قرقیزستان از مزایای اجتماعی برخوردار می شوند ، اولوکبک کوچوروف وزیر کار و توسعه اجتماعی به رئیس جمهور سابونبای جینبکوف در جلسه امروز رئیس جمهور گفت …

Author: admin

پاسخی بگذارید