265 کیلومتر راه قرقیزستان با آسفالت پوشانده می شود

265 کیلومتر راه قرقیزستان با آسفالت پوشانده می شود

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونف گفت: – در سال 2020 265 كیلومتر جاده در قرقیزستان با آسفالت پوشیده می شود.

وی گفت که 152 کیلومتر راه در 40 منطقه و شهر پوشیده خواهد شد.

بودجه این پروژه ها از بودجه مرکزی تأمین می شود. نخست وزیر گفت که 750 میلیون سود قبلاً اختصاص یافته است.

Author: admin