الکسی ناوالنی در دستگاه تنفس ریه قرار گرفت

الکسی ناوالنی در دستگاه تنفس ریه قرار گرفت

Tainynews – الكسی ناوالنی در بیمارستان در امكان در دستگاه تنفس ریه قرار گرفت. دبیر مطبوعاتی وی کیرا یرمشی گفت که وی هنوز بیهوش است.

الکسی هنوز بیهوش است. وی در دستگاه تنفس ریه قرار گرفت. ما با پلیس تماس گرفتیم. “

پیشتر گزارش شده بود كه ناوالنی پس از مسمومیت به بیمارستان در امكس فرستاده شده است.

به گفته دبیر مطبوعاتی وی ، هنگامی که احساس بیماری کرد ، از تامسک به مسکو برمی گشت. این هواپیما فوراً در Omsk فرود آمد. الکسی مسمومیت سمی داشت.

Author: admin