بیش از 2300 هکتار از مزارع در ولسوالی آت باشی که با کمک بانک جهانی با آب تأمین می شود

بیش از 2300 هکتار از مزارع در ولسوالی آت باشی با کمک بانک جهانی با آب تأمین می شود

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز در بازدید از منطقه ناریون از محل احیای کانالهای آبیاری در منطقه آت باشی بازدید کرد …

Author: admin