حدود 7000 کودک معلول در قرقیزستان تحت مراقبت دستیاران قرار گرفتند

حدود 7000 کودک معلول در قرقیزستان تحت مراقبت دستیاران قرار گرفتند

Tainynews – معاون وزیر توسعه اجتماعی و لابر الیزا سلتون بكووا گفت: حدود 7000 كودك دارای معلولیت در قرقیزستان تحت مراقبت دستیاران قرار می گیرند.

دستیار شخصی نوعی حمایت دولت از والدین است که باید از فرزندان معلول خود مراقبت کنند.

به این دستیارهای شخصی ماهانه 4 هزار و 900 پرداخت می شود و پس از بازنشستگی بازنشستگی دریافت می کنند.

Author: admin