بیش از 500،000 خانواده تا 1 آگوست در قرقیزستان کمک های غذایی دریافت می کنند

بیش از 500،000 خانواده تا 1 آگوست در قرقیزستان کمک های غذایی دریافت می کنند

Tainynews – الیزا سلطانبکووا ، معاون وزیر توسعه اجتماعی و کار ، گفت: بیش از 525،000 خانواده نیازمند تا اول اوت کمک های غذایی دریافت کرده اند.

کمک های غذایی از بودجه محلی ، کمک های مالی و بودجه مرکزی تأمین می شد.

لیست خانواده های نیازمند توسط ادارات محلی تهیه شده است ، که نظارت بر چنین خانواده هایی دارند.

کمیسیون های ویژه متشکل از فعالان جامعه مدنی بر توزیع کمک های غذایی نظارت داشتند.

دولت 9،181 تن آرد و 327.7 تن شکر برای خانواده های نیازمند اختصاص داده است.

Author: admin