19 حزب سیاسی از حضور در انتخابات پارلمان خودداری می کنند

19 حزب سیاسی از حضور در انتخابات پارلمان خودداری می کنند

Tainynews – به AKIpress گفته شد – 19 نفر از 44 برنامه ریزی قبلی برای حضور در انتخابات پارلمانی ، از عدم حضور در انتخابات خودداری كردند ، 1 حزب صندوق انتخاباتی ایجاد نکرده است ، 1 نفر از برنامه ریزی برای انتخابات در 20 آگوست به كمسیون مرکزی خبر نداده اند. در کمیسیون مرکزی انتخابات …

Author: admin