قرقیزستان انتظار دارد که مأموریت کنترل همه گیر از لیست سیاه حامل های هوایی ممنوع در اتحادیه اروپا حذف شود

قرقیزستان انتظار دارد که مأموریت کنترل همه گیر از لیست سیاه حامل های هوایی ممنوع در اتحادیه اروپا حذف شود

Tainynews – کورمانبک آکیشف ، مدیر آژانس هواپیمایی کشوری گفت: پیش بینی می شود قرقیزستان پس از پایان یافتن همه گیری کروناویسی از لیست سیاه اتحادیه اروپا برای حمل و نقل هوایی ، توسط متخصصان کمیسیون اروپا تحت رسیدگی قرار گیرد …

Author: admin