عضو کمیسیون انتخابات مرکزی برای نامزدی در پارلمان کنار می رود

عضو کمیسیون انتخابات مرکزی برای نامزدی در پارلمان کناره گیری می کند

Tainynews – نظری آریپوف به عنوان عضو کمیسیون مرکزی انتخابات کناره گیری کرد.

آریپوف از زمان نامزدی در پارلمان استعفا داد.

وی توسط حزب Respublika در فهرست نامزدهای پارلمان قرار گرفته است.

Author: admin