مأموران خدمات مبارزه با مواد مخدر به جرم سرقت مشکوک – بالای 3 کیلوگرم طلا دستگیر شدند

مأموران خدمات مبارزه با مواد مخدر به جرم سرقت مشکوک – بالای 3 کیلوگرم طلا دستگیر شدند

Tainynews – سه کمیته خدمات مبارزه با مواد مخدر به جرم مظنون به سرقت شواهد بازداشت شدند.

در ژوئیه سال 2020 بیش از 3 کیلوگرم طلا و مواد مخدر در این عملیات ویژه کشف و ضبط شد. مأموران مظنون به سرقت این طلا هستند.

تحقیقات کیفری سوء استفاده از سرقت و سرقت آغاز شد.

آنها به بازداشتگاه قبل از محاکمه کمیته امنیت ملی کشور منتقل شدند.

Author: admin