17 حزب سیاسی اسناد و مدارک را برای ثبت نام از نامزدهای خود به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه می دهند

17 حزب سیاسی اسناد و مدارک را برای ثبت نام از نامزدهای خود به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه می دهند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد ثبت نام از نامزدهای پارلمان را از 17 حزب سیاسی دریافت کرد …

Author: admin