دولتمردان مسئول کمبود عرضه کارگران بهداشتی با تجهیزات محافظت کننده برای مقابله با تحریم ها

دولتمردان مسئول کمبود عرضه کارگران بهداشتی با تجهیزات محافظت کننده برای مقابله با تحریم ها

Tainynews – در جلسه تیم ملی سراسر کشور برای پیشگیری از عروق کورو ویروس که توسط معاون اول نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر ، کوباتبک بورونف برگزار شد ، درمورد تأمین ناکافی کارگران بهداشتی با تجهیزات محافظ ، بحث و تبادل نظر شد …

Author: admin

پاسخی بگذارید