همه خطوط مقدم COVID-19 برای دریافت غرامت – PM بورونوف

همه خطوط مقدم COVID-19 برای دریافت غرامت – PM بورونوف

Tainynews کوباتبک بورونوف ، نخست وزیر ، در تاریخ 15 سپتامبر در جلسه توجیهی گفت: بیش از 785 میلیون مادر برای پرداخت غرامت به کارگران پزشکی در خط مقدم COVID-19 اختصاص یافته است.

وی گفت که غرامت ها هنوز محاسبه می شود و پرداخت می شود.

نخست وزیر گفت: “640 میلیون مادر تا پایان امسال اختصاص داده شد در صورت نیاز به پرداخت بیشتر غرامت.”

خانواده های کارگران پزشکی که در اثر COVID-19 فوت کرده اند غرامت دریافت می کنند.

بورونوف قول داد: “برخی از خانواده ها قبلاً این غرامت ها را دریافت كرده اند. كمسیون ویژه در حال كار بر روی برخی موارد است. من می توانم به عنوان نخست وزیر قول بدهم كه همه غرامت ها را پرداخت خواهیم كرد.”

غرامت به پرسنل سایر خدمات درگیر در جنگ COVID-19 پرداخت خواهد شد.

Author: admin