گروه سیار تجهیزات رای گیری را برای انتخابات پارلمانی قرقیزستان به یکاترینبورگ می آورد

گروه سیار تجهیزات رای گیری را برای انتخابات پارلمانی قرقیزستان به یکاترینبورگ می آورد

Tainynews – گروه سیار به عنوان بخشی از تدارکات انتخابات پارلمانی 4 اکتبر 2020 از قرقیزستان وارد یکاترینبورگ روسیه شد …

Author: admin