مشارکت قزاقستان در تمرینات CSTO در بلاروس ارتباطی به اوضاع سیاسی داخلی ندارد – وزارت دفاع

مشارکت قزاقستان در تمرینات CSTO در بلاروس ارتباطی به اوضاع سیاسی داخلی ندارد – وزارت دفاع

Tainynews گانی نوسیپوف ، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع ، گفت: قزاقستان در تمرین اخوان نابودگرانه CSTO در بلاروس شرکت خواهد کرد.

وی گفت: رزمایش اخوان ویرانگر از سال 2012 هر ساله برای نیروهای حافظ صلح CSTO برگزار می شود.

گانی نوسیپوف اظهار داشت: این تمرین با وضعیت سیاسی داخلی بلاروس ارتباط ندارد.

چندین ناظر از کازاکان در این تمرین شرکت خواهند کرد تا تجربه و مشخصات عملیات صلح را مطالعه کنند.

این تمرین از 12 تا 16 اکتبر در بلاروس برگزار می شود.

Author: admin