وزیر فرهنگ قرقیزستان در جلسه کارگروه فرهنگ کمیسیون دولتی قرقیزستان و روسیه شرکت می کند

وزیر فرهنگ قرقیزستان در جلسه کارگروه فرهنگ کمیسیون دولتی قرقیزستان و روسیه شرکت می کند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت: آزامات جامانكولوف ، وزیر فرهنگ قرقیزستان در جلسه كارگروه فرهنگ كمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه شركت كرد.

Author: admin