نایب رئیس پارلمان ارمنستان برای نظارت بر انتخابات در قرقیزستان گروه ناظران IPA CIS را هدایت می کند

نایب رئیس پارلمان ارمنستان برای نظارت بر انتخابات در قرقیزستان گروه ناظران IPA CIS را هدایت می کند

Tainynews – معاون رئیس شورای ملی ارمنستان الن سیمونیان به عنوان هماهنگ کننده گروه ناظران بین المللی از مجمع بین پارلمانی CIS شرکت کننده در نظارت بر انتخابات پارلمانی در قرقیزستان منصوب شد …

Author: admin