خدمات ارائه ارتباطات اینترنتی در قرقیزستان در مدت 3 سال 3 برابر رشد کرده است

خدمات ارائه ارتباطات اینترنتی در قرقیزستان در مدت 3 سال 3 برابر رشد کرده است

Tainynews – خدمات برای ارائه اتصال به اینترنت در قرقیزستان در سال 2019 بیش از 8 میلیارد دلار است.

براساس کمیته ملی آمار ، در مقایسه با سال 2015 ، چنین خدماتی 3 برابر افزایش یافته است.

ارائه خدمات از طریق اینترنت بطور مداوم در قرقیزستان در حال رشد است: اگر در سال 2015 سهم اینگونه خدمات از کل خدمات ارتباطی 10.5٪ بود ، در سال 2019 به 36.2٪ رسید.

تعداد کاربران اینترنت در سال 2015 5.8 میلیون نفر بود و از آن زمان تاکنون 1.2 برابر افزایش یافته است.

Author: admin