3 کارگر پزشکی در قرقیزستان آزمایش COVID-19 را در یک روز مثبت می کنند

3 آزمایشگر پزشکی در روز در قرقیزستان از نظر COVID-19 مثبت هستند

Tainynews Ainura Akmatova ، نماینده وزارت بهداشت امروز در جلسه توجیهی گفت: 3 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته از نظر ویروس کرونا ویروس مثبت داشتند.

این کارگران پزشکی شامل 2 نفر در منطقه باتکن و 1 نفر در منطقه جلال آباد بودند.

4 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستانها مرخص شدند. 17 کارگر پزشکی در خانه بهبود یافتند.

در مجموع 3188 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 2760 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin