قرقیزستان و قزاقستان درباره همکاری در دولت الکترونیکی گفتگو می کنند

قرقیزستان و قزاقستان در مورد همکاری در دولت الکترونیکی گفتگو می کنند

Tainynews – رئیس کمیته دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری قرقیزستان آلتینبک اسماعیلوف با رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی قزاقستان Zerde در ارتباطات آرمان عبدراسیلوف گفتگو کرد …

Author: admin