محموله های قاچاق به ارزش بیش از 40 میلیون مادر در طی 8 ماه بازداشت شده است

محموله های قاچاق به ارزش بیش از 40 میلیون مادر در طی 8 ماه بازداشت شده است

Tainynews – بر اساس گزارش سرویس مرزی ایالتی ، محموله های قاچاق به ارزش بیش از 40 میلیون مادر در 8 ماه اول سال 2020 در مرزها بازداشت شدند.

از ماه ژانویه ، مرزبانان 4 اسلحه را بازداشت و ضبط کردند.

بیش از 80 مهمات و انبار اسلحه بازداشت و ضبط شد.

Author: admin