240 متخلف از مرزهای دولتی طی 8 ماه در قرقیزستان بازداشت شدند

240 متخلف از مرزهای دولتی طی 8 ماه در قرقیزستان بازداشت شدند

Tainynews – 240 متخلف از مرزهای دولتی در 8 ماه نخست سال 2020 در قرقیزستان بازداشت شدند.

سرویس مرزهای ایالتی گفت که بیش از 40 متخلف از رژیم مرزی در این مدت بازداشت شدند.

از ژانویه ، 1082 نفر با اسناد معیوب در مرز دولت بازداشت شدند.

دو شهروند قزاقستان با داشتن اسناد معیوب هنگام خروج از قرقیزستان از طریق ایست بازرسی جاده چونکاپکا بازداشت شدند. این شهروندان همچنین بیش از 3 میلیون مادر اعلام نشده داشته اند.

Author: admin