قرقیزهای قومی در تاجیکستان برای پذیرش با بودجه دولتی در دانشگاه های قرقیزستان آزمون می گیرند

قرقیزهای قومی در تاجیکستان برای پذیرش با بودجه دولتی در دانشگاه های قرقیزستان آزمون می گیرند

Tainynews – وزارت آموزش و علوم قرقیزستان گزارش داد – قرقیزهای قومی در تاجیکستان امروز برای پذیرش بودجه دولت در دانشگاه های قرقیزستان با کمک سفارت قرقیزستان در تاجیکستان در حال آزمایش هستند.

Author: admin