قرقیزستان 69 مورد بازیابی دیگر را از COVID-19 گزارش کرده است

قرقیزستان 69 مورد بازیابی دیگر را از COVID-19 گزارش کرده است

Tainynews – 69 نفر طی روز گذشته در قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند تیم عملیاتی سراسری برای مهار COVID-19 در 19 سپتامبر گفت.

تعداد بازیابی در میان مناطق قرقیزستان به شرح زیر است: منطقه جلال آباد – 18 بازیابی ، منطقه باتکن – 16 ، منطقه اوش – 10 ، بیشکک – 8 ، منطقه تالاس – 6 ، منطقه ایسیک کول – 5 ، اوش – 3 ، منطقه نارین – 2 ، منطقه چوی – 1.

از ماه مارس ، قرقیزستان در مجموع 41،484 مورد بهبودی را در تعداد این کشور گزارش داد 45335 مورد.

Author: admin