2 کارگر بهداشتی از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند

2 کارمند بهداشتی از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند

Tainynews – 2 کارگر بهداشتی در طی 24 ساعت از نظر COVID-19 مثبت شدند ، تیم عملیاتی سراسری برای مهار COVID-19 گفت.

دو مورد جدید در منطقه باتکن ثبت شد.

4 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستانها مرخص شدند. 18 کارگر پزشکی در منزوی شدن در خانه بهبود یافتند.

تعداد کل کارگران پزشکی با COVID-19 تشخیص داده شده 3199 مورد است و 2801 نفر از آنها بهبود یافته اند.

Author: admin