نخست وزیر بورونوف خواستار بررسی درگیری در منطقه آراوان است

نخست وزیر بورونوف خواستار بررسی درگیری در منطقه آراوان است

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد – نخست وزیر كوباتبك بورونوف به وزارت داخله مأموریت داده است كه در كمترین زمان در مورد حادثه بین نمایندگان دو حزب سیاسی در منطقه آراوان ، منطقه اوش تحقیق كند.

Author: admin