973 تابعیت قرقیزستان را بدست آوردند ، 238 نفر آن را رد می کنند

973 شهروند قرقیزستان را به دست آوردند ، 238 نفر آن را رد می کنند

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف 4 دستور در مورد انصراف و اعطای تابعیت جمهوری قرقیزستان امضا کرد.

3 دستور تصویب شهروندان توسط 973 نفر ، 771 بزرگسال و 202 کودک در میان آنها را تأیید کرده است. اینها بیشتر قرقیز قومی هستند که از خارج از کشور نقل مکان کرده اند.

یک دستور انصراف از تابعیت جمهوری قرقیزستان را برای 238 نفر ، 186 بزرگسال و 52 کودک تأیید می کند.

Author: admin