554 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

554 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، 554 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

آنها شامل 116 بیمار در منطقه باتکن ، 97 در منطقه اوش ، 94 در منطقه ایسیک کول ، 83 در منطقه جلال آباد ، 82 در بیشکک ، 47 در منطقه چوی ، 15 در منطقه تالاس ، 13 در اوش ، 7 در منطقه نارین هستند.

1725 بیمار در خانه تحت درمان هستند از جمله 736 بیمار در بیشکک ، 342 نفر در منطقه چوی ، 274 نفر در اوش ، 162 نفر در منطقه اوش ، 83 نفر در منطقه باتکن ، 37 نفر در جلال آباد ، 34 نفر در منطقه نارین ، 34 نفر در منطقه تالاس ، 34 نفر در کشور منطقه تالاس ، 23 در منطقه ایسیک کول.

Author: admin