بیمارستان ملی بیماری های عفونی در بیشکک به روال عادی خود بازمی گردد

بیمارستان ملی بیماری های عفونی در بیشکک به روال عادی خود بازمی گردد

Tainynews Gulzhigit Aliev رئیس بیمارستان امروز به AKIpress گفت – بیمارستان ملی بیماری های عفونی در بیشکک بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا ندارد.

وی گفت: میزبان به روال عادی خود بازگشت و رشد بیماری های واگیر در بین کودکان وجود ندارد.

وی گفت: “روزانه حدود 100 كودك در بیمارستان پذیرفته می شوند و 27 نفر از آنها در بیمارستان بستری می شوند. عفونتهای روده ای شایع است.”

Author: admin