دولت قرقیزستان کنترل شدید احترام به احزاب سیاسی را بر پروتکل های بهداشتی کنترل می کند

دولت قرقیزستان کنترل شدید احترام به احزاب سیاسی را بر پروتکل های بهداشتی کنترل می کند

جلسه مجازی تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا در 21 سپتامبر 2020

Tainynews نخست وزیر کوباتبک بورونوف در جلسه تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گفت: احزاب سیاسی باید همه مسئولیت ها را درک کنند و از رعایت اقدامات پیشگیرانه COVID-19 اطمینان حاصل کنند.

Author: admin