تاجیکستان ، ازبکستان راه های گسترش همکاری های حمل و نقل را در نظر می گیرند

تاجیکستان ، ازبکستان راه های گسترش همکاری های حمل و نقل را در نظر می گیرند

Tainynews – عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان با هیئت ازبکستان به رهبری معاون اول وزیر حمل و نقل ایلهوم ماهکاموف دیدار کرد.

همکاری دو جانبه در حمل و نقل در کانون بحث ها بود. وزارت حمل و نقل تاجیکستان گفت که طرفین در مورد گسترش بیشتر این همکاری تبادل نظر کردند.

در این گفتگوها راههای افزایش حمل و نقل کالا ، همکاری در حمل و نقل ریلی و راه اندازی مسیرهای جدید مورد بررسی قرار گرفت.

عظیم ابراهیم گفت: وضعیت طی چند ماه گذشته نشانگر جایگاه ویژه حمل و نقل زمینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. وی پیشنهاد کرد برای گسترش همکاری ها در این زمینه تلاش های بیشتری انجام شود.

Author: admin