Jeenbekov و Boronov در مورد اوضاع اپیدمیولوژیک ، حمایت از کارآفرینان ، کمپین های مداوم گفتگو می کنند

Jeenbekov و Boronov در مورد اوضاع اپیدمیولوژیک ، حمایت از کارآفرینان ، کمپین های مداوم گفتگو می کنند

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز یک جلسه مجازی با نخست وزیر کوباتبک بورونوف برگزار کرد و در مورد اقدامات تثبیت وضعیت اپیدمیولوژیک ، توسعه اقتصادی اقتصادی کشور ، آماده سازی برای فصل سرما در میان همه گیر ویروس کرونا ، احترام به قوانین در جریان مبارزات انتخاباتی بحث و گفتگو کرد. ..

Author: admin