مقامات بیشکک 4.8 میلیون مادر برای چراغ راهنمایی در 8 تقاطع جاده هزینه می کنند

مقامات بیشکک 4.8 میلیون مادر برای چراغ راهنمایی در 8 تقاطع جاده هزینه می کنند

Tainynews – بر اساس وب سایت تدارکات عمومی ، بخش حمل و نقل دفتر شهردار بیشکک مناقصه ای را برای نصب چراغ راهنمایی در چندین تقاطع جاده اعلام کرد …

Author: admin