سطح آب مخزن توکتوگل از 22 سپتامبر به 15.154 میلیارد متر مکعب می رسد

سطح آب مخزن توکتوگل از 22 سپتامبر به 15.154 میلیارد متر مکعب می رسد

Tainynews – حجم آب موجود در مخزن توکتوگل از 22 سپتامبر سال 2020 به 15154 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 361 متر مکعب در ثانیه ، جریان آب – 245 متر مکعب در ثانیه است.

از 22 سپتامبر 2019 حجم آب در مخزن 17/17 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin