قرقیزستان در کنفرانس عمومی آژانس انرژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بازسازی باقیمانده اورانیوم خود از کمک های بین المللی درخواست می کند

قرقیزستان در کنفرانس عمومی آژانس انرژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بازسازی باقیمانده اورانیوم خود از کمک بین المللی درخواست می کند

Tainynews – هیئت وزارت اوضاع اضطراری قرقیزستان به سرپرستی اعزامات ممبوتوف وزیر خارجه در شصت و چهارمین جلسه عادی سالانه کنفرانس عمومی آژانس انرژی هسته ای بین المللی در مرکز بین المللی وین در وین شرکت می کند …

Author: admin