قرقیزستان و روسیه در مورد افزایش تعداد پروازهای منظم گفتگو می کنند

قرقیزستان و روسیه در مورد افزایش تعداد پروازهای منظم گفتگو می کنند

Tainynews – ارکین اصلاندیف ، معاون نخست وزیر در بیست و دومین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه گفت: “امروز ما در مورد افزایش تدریجی تعداد پروازهای منظم بحث کرده ایم.”

Author: admin