کندی در تجارت بین قرقیزستان و روسیه وجود دارد: معاون نخست وزیر

کندی در تجارت بین قرقیزستان و روسیه وجود دارد: معاون نخست وزیر

Tainynews ارکین اسراندیف ، معاون نخست وزیر در بیست و دومین جلسه کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه در 22 سپتامبر ، گفت: – در تجارت بین قرقیزستان و روسیه روند کندی وجود دارد …

Author: admin