5 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان به COVID-19 آلوده شده اند

5 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان به COVID-19 آلوده شده اند

Tainynews – 5 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند.

این کارگران پزشکی شامل 3 نفر در منطقه باتکن ، 1 نفر در بیشکک ، 1 نفر در منطقه اوش بودند.

4 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستانها مرخص شدند. 23 نفر در خانه بهبود یافتند.

در کل 3،208 کارگر پزشکی با COVID-19 قرارداد بستند. 2،874 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin