کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان تجهیزات انتخابات پارلمانی را دریافت می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان تجهیزات انتخابات پارلمانی را دریافت می کند

Tainynews – دفتر مطبوعاتی کمیسیون گزارش داد – کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تجهیزات فناوری اطلاعات را از UNDP به عنوان بخشی از پروژه حمایت از انتخابات پارلمانی دریافت کرد.

Author: admin