دولت قرقیزستان در صورت ایجاد ثبات در وضعیت Covid-19 ، باز کردن مرزها با کشورهای بیشتری را در نظر خواهد گرفت: نخست وزیر

دولت قرقیزستان در صورت ایجاد ثبات در وضعیت Covid-19 ، باز کردن مرزها با کشورهای بیشتری را در نظر خواهد گرفت: نخست وزیر

Tainynews كوباتبك بورونوف ، نخست وزیر ، 23 سپتامبر گفت: – باز شدن مرزها با سایر كشورها در صورت ایجاد وضعیت اپیدمیولوژیك پایدار در نظر گرفته خواهد شد …

Author: admin