ترجمه حماسی ماناس به قزاقستان در نور سلطان ارائه شده است

ترجمه حماسی ماناس به قزاقستان در نور سلطان ارائه شده است

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیزستان گزارش داد – ارائه ترجمه حماسه ماناس از قرقیز به زبان قزاقی و همچنین چاپ دانشگاهی آثار Abai Kunanbai uulu به زبان قرقیزی در نور سلطان در 23 سپتامبر برگزار شد ، …

Author: admin