صندوق املاک دولتی انتظار دارد 6.1 میلیارد دلار از مدیریت املاک دولتی در سالهای 2021-2022 دریافت کند

صندوق املاک دولتی انتظار دارد 6.1 میلیارد دلار از مدیریت املاک ایالتی در سالهای 2021 تا 2022 دریافت کند

Tainynews ایلیاز تاشبایف ، وزیر امور خارجه صندوق مدیریت املاک دولتی ، گفت: صندوق دارایی های دولتی انتظار دارد 6.1 میلیارد سوم از مدیریت املاک دولتی در سال 2021-2022 دریافت کند.

صندوق انتظار دارد 1.82 میلیارد مادر در سال 2021 ، 2.13 میلیارد در سال 2022 و 2.15 میلیارد در سال 2023 دریافت کند.

Author: admin