حادثه آراوان: CEC ثبت نام نامزدهای مکنیم قرقیزستان و بیریمدیک را لغو کرد

حادثه آراوان: CEC ثبت نام نامزدهای مکنیم قرقیزستان و بیریمدیک را لغو کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گزارش وزارت کشور در مورد نزاع و جدال در روستای آراوان ، منطقه اوش ، را هنگام یک کارزار تبلیغاتی شنیده است …

Author: admin