نامزدهای مجلس 8 حزب سیاسی از لیست ها حذف شدند

نامزدهای مجلس 8 حزب سیاسی از لیست ها حذف شدند

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گفت – 42 نامزد از لیست 8 حزب سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی حذف شدند …

Author: admin