بیمارستان بیماری های عفونی در بیشکک تا اول اکتبر برگزار می شود

بیمارستان بیماری های عفونی در بیشکک تا اول اکتبر برگزار می شود

Tainynews – آژانس معماری و ساختمانی دولت به AKIpress گفت – ساخت بیمارستان آزمایشگاهی بیماری های عفونی از سازه هایی که سریعاً قابل احداث هستند ، قرار است تا اول اکتبر به پایان برسد …

Author: admin