امروز برگه های رأی به کمیسیون های حوزه های رای دهی تحویل داده می شود

امروز برگه های رأی به کمیسیون های حوزه های رای دهی تحویل داده می شود

نورجان شیلدابکووا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: مراسم تحویل آرا به کمیسیون های حوزه های رای گیری امروز برگزار می شود …

Author: admin