42 نامزد از لیست احزاب سیاسی نامزد پارلمان حذف شدند

42 نامزد از لیست احزاب سیاسی نامزد پارلمان حذف شدند

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت – 42 نامزد از لیست احزاب سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی حذف شدند …

Author: admin