وزیر امور خارجه قرقیزستان ، سفیر فرانسه درحال اخراج ، در مورد پروژه های مشترک قرقیز و فرانسه گفتگو می کنند

وزیر امور خارجه قرقیزستان ، سفیر معزول فرانسه در مورد پروژه های مشترک قرقیز و فرانسه گفتگو می کنند

Tainynews – چینگیز آیداربکوف وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان به مناسبت اتمام مأموریت دیپلماتیک خود در قرقیزستان میشل روس سفیر فرانسه را پذیرفت …

Author: admin