شرکت های بیمه قرقیزستان 593.5 میلیون بار در H1 درآمد کسب کردند

شرکت های بیمه قرقیزستان 593.5 میلیون بار در H1 درآمد کسب کردند

Tainynews – شرکت های بیمه در نیمه اول سال 593/5 میلیون میلیون درآمد کلی دریافت کرده اند.

طبق کمیته ملی آمار ، درآمد شرکت های بیمه 6.9٪ سال به سال کاهش یافته است.

در این مدت 16 شرکت درگیر فعالیتهای بیمه بودند.

هزینه های شرکت ها 20.1 درصد کاهش یافته و 417.9 میلیون مادر را تشکیل می دهد.

13 شرکت بیمه سودآور بودند و دو شرکت سودآور نبودند.

نتیجه متعادل مالی مثبت بود و 175.5 میلیون مادر بود.

Author: admin