83 کارگر پزشکی در قرقیزستان بر اثر COVID-19 و ذات الریه درگذشتند

83 کارگر پزشکی در قرقیزستان بر اثر COVID-19 و ذات الریه درگذشتند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد که 83 کارگر پزشکی از ماه مارس در قرقیزستان بر اثر ذات الریه و COVID-19 درگذشتند.

آنها شامل پرسنل ارائه دهندگان خدمات بهداشتی عمومی و خصوصی بودند.

در مجموع 3،227 کارگر پزشکی با COVID-19 قرارداد بستند. 2918 نفر از آنها از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

Author: admin